Reeducacions psicopedagògiques

Reeducacions psicopedagògiquesLa reeducació consisteix en el treball específic de les dificultats d’aprenentatge, ja siguin degudes a trastorns (TDAH, dislèxia, TANV, etc.), com a dificultats concretes (retard en l’adquisició de la lecto-escriptura, discalcúlies…).

Dissenyem intervencions individualitzades, adaptades a cada infant i adolescent, amb l’objectiu de millorar les seves mancances i potenciar els seus punts forts. L’objectiu és treballar les àrees que es necessitin per millorar el procés d’aprenentatge i l’autonomia, aspectes que incideixen en l’adquisició de noves destreses i coneixements, i afavoreixen el rendiment acadèmic. Alhora, es fomenta l’autoestima del/de la nen/a, que se sent més capaç i enfortit.

En funció del cas, es treballen àmbits concrets de competències bàsiques: d’una banda, l’àrea lecto-escriptora (per millorar l’eficàcia lectora, la comprensió de textos, l’ortografia, el vocabulari o l’expressió escrita); d’altra banda, l’àrea de raonament matemàtic, on es pot reforçar o reeducar tant la resolució de problemes, com la comprensió del llenguatge matemàtic, els conceptes numèrics o la mecànica operativa.

Aquest treball concret sempre va acompanyat d’un entrenament de processos mentals bàsics, que estan a l’arrel de qualsevol aprenentatge: l’atenció, la memòria, el raonament lògic o les funcions executives (planificació de la tasca, priorització, selecció d’estímuls rellevants, inhibició de l’impuls, l’anticipació de conseqüències o problemes, la flexibilitat mental, etc.).

A la vegada, tota sessió de reeducació contempla un treball transversal d’hàbit durant l’execució de la tasca (polidesa, velocitat, autonomia, seguretat) i d’actitud i motivació, perquè aquestes siguin positives i l’alumne/a valori l’esforç i el progrés, més enllà del resultat immediat aconseguit.

Des de la filosofia del centre, considerem també molt important alternar les activitats en paper, més pautades i dirigides, i el treball a partir de reptes, activitats lúdiques i manipulatives, que s’allunyen del format “acadèmic”. Ambdós estils es complementen i permeten un progrés més significatiu. Amb la mateixa filosofia, també oferim un treball d’estimulació cognitiva per a casos amb disfuncionalitat intel·lectual.

Les sessions són individuals, d’una hora de durada i s’acompanyen de material específic per a cada àrea treballada. A més a més, considerem molt important una bona comunicació amb els centres escolars dels nostres alumnes, per coordinar les accions amb els i les mestres de l’infant o adolescent.